Accredited Partner to The Travel Collection

by Mar 24, 2023

We are proud to announce that we are an accredited partner to The Travel Collection, placing Experience Albania among the top destination management companies (DMCs) for the Nordic countries to Albania.

Experience Albania is a bridge builder between Albania and the Nordic countries. This partnership is a wonderful opportunity to expand our DMC offer and shine an even brighter light on Albania’s culture and people.

The Travel Collection is an industry leader in the field of DMCs, and they represent some of the most highly regarded names in the travel industry. They are the one-stop-provider for the travel industry in Nordic countries with over 100 countries represented, and the go-to agency for a trustworthy partner.

The Travel Collection have developed a unique accreditation program – in fact the only one in the Nordics – which ensures pristine quality throughout their offer. We consider them to be our perfect match, not only in terms of reliability, but also due to our shared values with regards to sustainability, quality, authenticity and pure love for what we do. 

Beach in Vlorë

We are humbled to be partnering with a company of such high caliber. Even more so, we are grateful to be working with people who have an open heart and share our core values. Please read part of Natasha’s lovely presentation of us to her clients:

A few days ago, we announced on social media our collaboration with our new partner in Albania! We’ve been bombarded ever since, with queries from clients and have decided to put the same information into a newsletter for those who didn’t have the chance to see the announcement.

Experience Albania offer a unique cultural experience that is unlike anything else out there. Say goodbye to typical itineraries, beach clubs, fancy hotels, and luxury restaurants and say hello to culture, culture, culture! They’ll offer you an experience that will allow you to taste, see and enjoy a new and upcoming destination. Obviously, fancy places can be offered here as elsewhere, but this is not why you should come to Albania. Instead, we focus on providing an authentic experience that immerses you in the culture of Albania.

Swedish/Albanian management, led by Marie and her husband Flamur, Experience Albania is a personal DMC that offers a true family business experience. They have a deep passion for their business and work towards showcasing the country’s best-kept secrets and hidden gems. They work closely with local communities, ensuring guests have a unique and immersive experience.

So, if you’re looking for a travel experience that is personalized, authentic, and culturally rich, this is a perfect choice.

Please join me in welcoming Marie, Flamur and their amazing team of Experience Albania to our family!

My best Natasha

THE TRAVEL COLLECTION

We look forward to working with The Travel Collection, and expanding our offer of authentic experiences of Albania.

For The Travel Collection’s full presentation of Experience Albania as their DMC partner for Albania, please click here.

For more information about The Travel Collection, please visit their website: www.travelcollection.se

Beach in Vlorë

Jemi krenarë të njoftojmë se jemi bërë tashmë një partner i akredituar i The Travel Collection, duke e vendosur Experience Albania’n ndër kompanitë kryesore të menaxhimit të destinacioneve (DMC) për vendet Nordike në Shqipëri.

Experience Albania është një kompani  urë-lidhëse mes Shqipërisë dhe vendeve Nordike. Ky partneritet është një mundësi e mrekullueshme për të zgjeruar ofertën tonë të DMC dhe për të ndriçuar një dritë edhe më të shndritshme mbi kulturën dhe popullin e Shqipërisë.

The Travel Collection është lider në industri në fushën e DMC-ve dhe ato përfaqësojnë disa nga emrat më të vlerësuar në industrinë e udhëtimeve. Ata janë ofruesi me një ndalesë për industrinë e udhëtimeve në vendet nordike me mbi 100 vende të përfaqësuara dhe agjencia kryesore për një partner të besueshëm.

The Travel Collection ka një program unik akreditimi – në fakt i vetmi në Nordikët – i cili siguron cilësi të pacenuar në të gjithë ofertën e tyre. Ne i konsiderojmë ato si ndeshjen tonë perfekte, jo vetëm për sa i përket besueshmërisë, por edhe për shkak të vlerave tona të përbashkëta në lidhje me qëndrueshmërinë, cilësinë, origjinalitetin dhe dashurinë e pastër për atë që bëjmë.

Beach in Vlorë
Ne jemi të përulur që jemi partnerë me një kompani të një kalibri kaq të lartë. Për më tepër, ne jemi mirënjohës që punojmë me njerëz që kanë një zemër të hapur dhe ndajnë vlerat tona thelbësore. Kjo është pjesë e prezantimit të bukur të Natashës për klientët e saj:

Pak ditë më parë, ne njoftuam në rrjetet sociale bashkëpunimin tonë me partnerin tonë të ri në Shqipëri! Ne jemi bombarduar që atëherë, me pyetje nga klientët dhe kemi vendosur të vendosim të njëjtin informacion në një buletin për ata që nuk patën mundësinë të shihnin njoftimin.

Experience Albania ofron një përvojë unike kulturore që nuk ngjan me asgjë tjetër atje. Thuaj lamtumirë itinerareve tipike, klubeve të plazhit, hoteleve të bukura dhe restoranteve luksoze dhe thuaju përshëndetje kulturës, kulturës, kulturës! Ata do t’ju ofrojnë një përvojë që do t’ju lejojë të shijoni, shihni dhe shijoni një destinacion të ri dhe të ardhshëm. Natyrisht, vende të bukura mund të ofrohen këtu si kudo tjetër, por kjo nuk është arsyeja pse duhet të vini në Shqipëri. Në vend të kësaj, ne fokusohemi në ofrimin e një eksperience autentike që ju zhyt në kulturën e Shqipërisë.

Menaxhmenti Suedezo/Shqiptar, i udhëhequr nga Marie dhe bashkëshorti i saj Flamur, Experience Albania është një DMC personale që ofron një përvojë të vërtetë biznesi familjar. Ata kanë një pasion të thellë për biznesin e tyre dhe punojnë për të shfaqur sekretet më të ruajtura dhe xhevahiret e fshehura të vendit. Ata punojnë ngushtë me komunitetet lokale, duke u siguruar që mysafirët të kenë një përvojë unike dhe gjithëpërfshirëse.

Pra, nëse jeni duke kërkuar për një përvojë udhëtimi që është e personalizuar, autentike dhe e pasur kulturalisht, kjo është një zgjedhje e përsosur.

Ju lutem bashkohuni me mua për të mirëpritur Marien, Flamurin dhe ekipin e tyre të mrekullueshëm të Experience Albania në familjen tonë!

Urimet me të mira Natasha
THE TRAVEL COLLECTION

Ne mezi presim të punojmë me The Travel Collection dhe të zgjerojmë ofertën tonë të përvojave autentike të Shqipërisë.

for your bespoke experience of Albania