Why Purposeful Travel will be a Deal-Breaker

by Mar 23, 2020

Why Purposeful Travel will be a Deal-Breaker: Dichotomies and Personal Growth

We are patiently observing people’s travel patterns changing rapidly due to COVID-19. Predictions are being made about a future doom and gloom of the tourism and travel industry. Whilst this creates personal tragedies for people affected, the planet and environment is calling for human beings to give it a break. Although air travel is a serious culprit, we don’t believe that we will stop traveling. We believe that we will travel less, while each travel experience will become richer and filled with more personal discoveries. Business travel will become more efficient, and conference and incentive travel will become more purposeful and educational.

[COVID-19] is calling for us to cancel everything in our agenda and look inward, into our hearts.
Virus or no virus, we believe that the future of the travel industry is purposeful travel.

Virus or no virus, we believe that the future of the travel industry is purposeful travel. As we are currently forced into physical distancing and introspection, it is becoming increasingly clear that so much of our human behavior is centered around a never-ending quest for external experiences cut out to fulfill us on a rather superficial level.

An ugly side of the tourism industry is a meaningless consumption of under-priced all-inclusive experiences that leach fragile socio-economic ecosystems. There is a world of difference between traveling for the purpose of escaping mundane everyday life and traveling for the sake of enriching one’s life with new cultural experiences in a responsible, mindful and respectful manner. Some travelers turn it up a notch and seek personal and spiritual development on their travels. This is where it gets interesting.

This virus is calling for us to cancel everything in our agenda and look inward, into our hearts. What do we do when everything we take for granted is taken away from us? When we can’t move freely in society and quarantine and curfews are a reality. Anyone who has had their safety or health taken away from them through war or life threatening illness will relate to the reduction of life to the bare necessities of survival. Crisis situations shape us as human beings and often lead to huge shifts in our decisions and life patterns. They lead to awakening and personal growth.

The current collective crisis is an opportunity for the destination and tourism industry to reflect upon the value that they bring to the table. We are convinced that the businesses that are able to provide purposeful, mind-shifting travel will be the survivors of this crisis.

How, then, does this possibly relate to Albania? Well, as a destination, there are not very many people who have yet visited. You may ask: why would people who are more reluctant to travel, choose to visit Albania of all places? A country that they know nearly nothing about, and if they do know something about it, chances are that they are misinformed by radically negative stereotypes. This is where it gets interesting. Nowhere have we met as diametrically opposed polarities as the prejudice about Albania, and the experiences that people have when they visit the country. People arrive with an array of preconceptions, and leave with awe of the richness and beauty of the people, food and nature. This fact has led to many many interesting discussions and deep contemplation about the limitations of our preconceptions. In many, this dichotomy leads to an expansion of consciousness and personal growth.

This is the paradigm we want to create in, and the kind of sustainability that we want to contribute to in the world. Meaningful experiences will be the deal breaker for the destination industry, and we’re going to be there to create them. Let’s do it together. Let’s talk about the future of travel, destinations and expanded consciousness.

Pse udhëtimi i qëllimshëm do të jetë një ndërprerës i marrëveshjeve: Dikotomitë dhe rritja Personale

Ne po vëzhgojmë me durim modelet e udhëtimit të njerëzve që ndryshojnë me shpejtësi për shkak të COVID-19. Po bëhen parashikime për një dënim të ardhshëm dhe zymtësi të industrisë së turizmit dhe udhëtimit. Ndërsa kjo krijon tragjedi personale për njerëzit e prekur, planeti dhe mjedisi po bëjnë thirrje që qeniet njerëzore t’i japin asaj një pushim. Megjithëse udhëtimi ajror është një fajtor serioz, ne nuk besojmë se do të ndalojmë udhëtimin. Ne besojmë se do të udhëtojmë më pak, ndërsa çdo përvojë udhëtimi do të bëhet më e pasur dhe e mbushur me më shumë zbulime personale. Udhëtimi në biznes do të bëhet më efikas, dhe udhëtimet për konferenca do të kenë dhe nxitje që do të bëhen më të qëllimshme dhe më arsimore.

Një anë e shëmtuar e industrisë së turizmit është një konsum i pakuptimtë i përvojave gjithëpërfshirëse nën çmim që lëshojnë ekosistemet e brishta socio-ekonomike. Ekziston një botë ndryshimi midis udhëtimit me qëllim shpëtimin e jetës së përditshme dhe udhëtimit për qëllim të pasurimit të jetës së dikujt me përvoja të reja kulturore në një mënyrë të përgjegjshme, të ndërgjegjshme dhe të respektueshme. Disa udhëtarë e kthejnë atë në një shkallë dhe kërkojnë zhvillim personal dhe shpirtëror në udhëtimet e tyre. Kjo është ajo pika ku bëhet interesante.

Ky virus po bën thirrje që ne të anulojmë gjithçka në axhendën tonë dhe të shohim së brendshmi, në zemrat tona. Çfarë bëjmë kur gjithçka që marrim si të mirqëntë është larguar nga ne? Kur ne nuk mund të lëvizim lirshëm në shoqëri dhe karantinat janë një realitet. Kushdo që e ka hequr sigurinë ose shëndetin e tyre prej tyre përmes luftës ose sëmundjes kërcënuese për jetën, do të lidhet me uljen e jetës me nevojat e zhveshura të mbijetesës. Situatat e krizës na formojnë si qenie njerëzore dhe shpesh çojnë në ndryshime të mëdha në vendimet dhe modelet tona të jetës. Ato çojnë në zgjimin dhe rritjen personale. 

Kriza e tanishme kolektive është një mundësi për industrinë e destinacionit dhe turizmit të reflektojë mbi vlerën që ata sjellin në tryezë. Ne jemi të bindur që bizneset të cilat janë në gjendje të ofrojnë një udhëtim të qëllimshëm dhe mendor do të jenë të mbijetuarit e kësaj krize.

Atëherë, si lidhet kjo me Shqipërinë? Epo, si destinacion, nuk ka shumë njerëz që e kanë vizituar ende. Ju mund të pyesni: pse njerëzit që nuk dëshirojnë të udhëtojnë, do të zgjedhin të vizitojnë Shqipërinë mbi të gjitha vendet e tjera ? Një vend për të cilin ata nuk dinë pothuajse asgjë, dhe nëse nuk dinë diçka për të, shanset janë që ata të disinformohen nga stereotipe rrënjësisht negative. Kjo është ajo ku bëhet interesante. Askund nuk kemi takuar si polaritete diametralisht të kundërta, si paragjykimet për Shqipërinë, dhe përvojat që njerëzit kanë kur vizitojnë vendin. Njerëzit arrijnë me një mori paragjykimesh dhe largohen me pishman nga pasuria dhe bukuria e njerëzve, ushqimi dhe natyra. Ky fakt ka çuar në shumë diskutime interesante dhe soditje të thella në lidhje me kufizimet e paragjykimeve tona. Në shumë njerëz, kjo dikotomi çon në një zgjerim të vetëdijes dhe rritjes personale.

Ky është modeli në të cilin duam të krijojmë dhe lloji i qëndrueshmërisë në të cilën duam të kontribuojmë në botë. Përvojat domethënëse do të jenë ndërprerësit e marrëveshjeve për industrinë e destinacionit, dhe ne do të jemi atje për t’i krijuar ato. Le ta bëjmë së bashku. Le të flasim për të ardhmen e udhëtimit, destinacionet dhe vetëdijen e zgjeruar.

for your bespoke experience of Albania